Apr 12 2009

Christos anesti!

Christos voskrese! Všetkým kresťanom prajem hlbokú radosť z Pánovho vzkriesenia, radosť pokojnú, vnútornú! Skončil pôst a naša duša sa môže nahľadieť dosýta Pánovej Slávy (porov. Iz 53,11). Osem dní bude trvať bezprostredná oslava tohto Veľkého dňa. Dvere ikonostasu sa celý týždeň nebudú zatvárať, čo symbolizuje otvorené nebo (porov. Sk 7,56). Toto je totiž čas, kedy Kristus obnovil našu padnutú ľudskú prirodzenosť, pozdvihol ju k Otcovi a my dostávame bez platenia milosť za milosťou (porov. Iz 55,1; Jn 1,16). Až do slávneho Nanebovstúpenia nemáme klačať, pretože už nemáme Boha o čo prosiť, Kristovym zmŕtvychvstaním sme totiž zadarmo dostali viac, než by sme mohli od Boha žiadať. No napriek tomu sa chcem s vami podeliť o svoje skúsenosti s Veľkou štyridsiatnicou.


Apr 11 2009

Anastasis

Dnes o jednej hodine nad ránom sa schádzajú grécki mnísi k Jeruzalemskej nadhrobnej utierni. Je to krásna poetická modlitba, v ktorej sa ospevuje a pripomína dielo nášho vykúpenia, dielo siedmeho dňa.


Apr 1 2009

O jednej kampani

“Odporcovia potratov spúšťajú novú kampaň” – tak znel nadpis článku, ktorý ma dnes prekvapil, no ešte viac zarmútil.